Закупуване на апаратура

РЗИ Благоевград закупи нова апаратура по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество. Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги.

Техниката се закупи чрез осъществяване на обществена поръчка  с предмет „

“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност 3.1.2 по проект „Подобряване на качеството и достъпността на социалните здравни услуги в транеграничните райони“ с акроним „Health Care Centre“, който се реализира по Програма за транегранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020г., разпределено в 1 /една/ обособена позиция с 4 /четири/ броя номенклатурни единиц, както следва:

1Лабораторно оборудване:

1.1.      Доставка на ELISA четец на микроплаки (Microplate (ELISA) reader);

1.2.      Автоматизирана миялна за микроплаки ELISA (Automated microplate (ELISA) washer);

1.3.      Микроскопска камера (Microscope camera);

1.4.      Микробиална идентификационна система (Microbial identification system) .