Закупуване на нов автомобил по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество

РЗИ Благоевград закупи нов автомобил по дейност на проекта за трансгранично
сътрудничество. Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат
предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен
достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион
чрез закупуване на 1 брой пътнически микробус.
Необходимостта от доставка на 1 брой пътнически микробус е породено от
следните значими фактори:
• населението на трансграничният район е изправено пред значителни
предизвикателства за здравето, особено в отдалечени райони и области на
концентрация на специални /уязвими/ групи от населението.
• подобряване на достъпа до високо-специализирани медицински дейности за
уязвими групи от населението (в изолирани и социално слаби общности) чрез
изпълнение на дейности по превенция на социално значими заболявания в
трансграничният район.
• Благоевградска област е разположена в югозападната част на Р.България. На
север областта граничи с област Кюстендил и Софийска област, на изток с област
Пазарджик и Смолянска област, на юг с Р.Гърция и на запад с Р.Северна Македония.
Терена е силно пресечен, на места високопланински. Обособени са 14 общини, като
населените места, общо 280, основно са разположени по поречието на реките Струма и
Места. Пътните комуникации не са добри, особено в полупланинските и
високопланинските райони. На територията на област Благоевград се отчитат
нарастваш брой пациенти със социално значими заболявания в зоните с ограничен
достъп до високо-специализирани медицински дейности.
• РЗИ – Благоевград е част от Единната спасителна система за защита на
населението при бедствия, отговарящ на изискванията на Закона при бедствия.
Продължителността, трайността и възможността за трансфериране на ефекта от
дейността се демонстрира с ясните заложени цели за РЗИ-Благоевград в проекта за
изпълнение на дейности по превенция на социално значими заболявания в зоните с
ограничен достъп до високо-специализирани медицински дейности за уязвими групи от
населението, осигуряване на екипи от специалисти при нужда от реакция при бедствия
и кризи с риск за здравето на населението, както и изграждане на капацитет за
здравословно поведение у населението и с цел развитието на дългосрочни устойчиви
практики за профилактични медицински услуги в целият трансграничен регион.