За проекта

Резюме на проекта

Населението на трансграничният район е изправено пред значителни предизвикателства за здравето, особено в отдалечени райони и области на концентрация на специални групи от населението. Налице е ясна необходимост: Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и социално слаби общности) в трансграничният район.Проекта включва дейности за инвестиране в здравна и социална инфраструктура, за да се подобри предоставянето на здравни услуги, включително услуги за спешна помощ, както и насърчаването на сътрудничеството между регионалните, местните и здравните органи и организации, с цел споделяне на ресурси и експертни познания в областта на здравеопазването, така и разработването на съвместни трансгранични планове и програми за обмен на персонал и информационен ресурс от компетентните здравни структури и центровете за спешна помощ в зоните на трансграничния регион.Проекта акцентира върху потребностите и мерки, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги, вкл. в службите за спешна помощ, както и за по-ефективната превенция на социално значими заболявания като сърдечно-съдови заболявания, риска от рак, диабет и т.н., в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион чрез въвеждането на мобилни медицински кабинети,с  мобилно оборудване за услуги по телемедицина, както и съвместното обучение на медицинския персонал на здравните органи в медицинската система за спешна помощ  с фокус върху използването на телемедицината и съвместни планове за действие в извънредни ситуации и протоколи в кризисни ситуации.

Целевата територия за проекта попада в област Благоевград и област Централна Македония (Солун), съответно на територията / районите с най-нуждаещите се и изолирани общности (целевите групи), обхващащи 54-отдалечени населени места на територията на Община Лагадас и община Халкидона в Гърция и на територията на област Благоевград  включваща 14 общини, 96 кметства и 280 отдалечени населени места(селища).

Основна цел на проекта е да се подобри достъпността и качеството на медицинските услуги на населението в райони с ограничен достъп и уязвимите групи от населението, с цел да се увеличи капацитета и ефективността на системата на първичната помощ за по-добро териториално и социално покритие при лишени от висококачествени здравни услуги и изолиран общности (области).Повишаване на трансграничната свързаност и мобилност.

Успешното изпълнение на проекта ще  осигури мобилна медицинска апаратура за партньорите по проекта, вкл. доставка на мобилни единици за мобилни здравни услуги и специализирано оборудване за телемедицина в отдалечените гранични райони, в т.ч. техническо и лабораторно оборудване.Планирано е провеждане на профилактични прегледи за обществено значими  заболявания  за 500 души в трансграничните райони.

 

Дейностите по проекта се концентрират върху действия, които насърчават качеството и ефективността на услугите и дейности за  първични здравни грижи с добавена стойност, като телемедицина и мобилни здравни услуги, увеличаване на капацитета за сътрудничество, ефикасност и ефективност за намеса при спешни случаи в трансграничната област, и увеличен достъп до здравеопазване на уязвими групи (специфични за трансграничните райони) и / или жители на трудно достъпни гранични зони.

Очакваните осезаеми (повишен капацитет) и видими резултати (улеснен достъп за уязвими групи) от проекта за РЗИ-Благоевград са:

 • Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система ,който се проявява в по-добро териториално и социално покритие:
 • Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за най-нуждаещите се райони;
 • Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

 

 • Доставка на 1бр. Мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване и апаратура;
 • Доставка на 1бр. оборудване за телемедицина;
 • Доставка на 1 бр. лек автомобил;
 • Доставка на 14 информационни киоска за представяне на информация за първичните здравни услуги в област Благоевград (разположени в отдалечени райони на 14 общини);
 • Доставка на лабораторно оборудване за РЗИ;
 • Организиране на 1 бр семинар за повишаване на капацитета в област Благоевград тема „Телемедицина“ с участие на представители на проектните партньори, МБАЛ в региона, кметове, МЗ, МРРБ, Децентрализирана админситрация Солун;
 • изработка и разпространение на рекламни материали и медийни публикации по проекта;
 • програма за обучение на кадрови ресурс в болница „Папагеоргиу“ за представители на партньорите по проекта от България:
 • 1 бр. обучителни модула на тема „Телемедицина“ за партньорите от ЦСМП-Благоевград;
 • 1 бр обучителни модула на тема „План за аварийно реагиране и протоколи в кризисни ситуации“ за партньорите от ЦСМП-Благоевград.
 • Провеждане на профилактични прегледи за обществено значими заболявания  за 500 души в трансграничните райони;

Устойчивост на проекта

Проектът ще подпомогне ефективното прилагане на политиката за общественото здраве на територията на област Благоевград (БГ) и област Солун(ГР) за подобряване на качеството и достъпността на услугите за социални здравни грижи в трансграничните региони в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, с оглед за предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението в трансграничния регион.

Проектът е в насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Приоритетно за проекта е включването на  пилотни действия чрез прилагане на ключови за бенефициентите инвестиционни дейности и въвеждане  на технологии на и апаратура за осигуряване готовността за интегриран подход за спешна медицинска помощ за реагиране при бедствия в трансграничната зона и разработване на европейска координация и трансграничното сътрудничество. Изграждане на капацитета за здравословно поведение у населението в обхвата на проекта чрез повишаване на осведомеността на уязвимите групи. Изпълнение на  разяснителна кампания, която е пряко насочена към повишаване на дългосрочните устойчиви профилактични медицински услуги.

Чрез подобряване на достъпа до основни медицински услуги, проектът насърчава спазването на законодателство на Гърция и България в сферата на здравеопазването.